EXPLICACIÓ DEL PROJECTE


CORRESPONDÈNCIA INTERESCOLAR és un projecte col·laboratiu en el que alumnes amb necessitats educatives especials de diferents centres d’educació especial valencians podran conéixer-se, comunicar-se i connectar-se entre ells a través de les TIC. L’objectiu fonamental del projecte és que els alumnes desenvolupen habilitats comunicatives y sociopersonals a través dels diferents mitjans d’intercomunicació que possibiliten les noves tecnologies, desenvolupant així també la seua competència i identitat digital.

CORRESPONDENCIA INTERESCOLAR es un proyecto colaborativo en el que alumnos con necesidades educativas especiales de diferentes centros de educación especial valencianos podrán conocerse, comunicarse y conectarse entre ellos a través de las TIC. El objetivo fundamental del proyecto es que los alumnos desarrollan habilidades comunicativas y sociopersonales a través de los diferentes medios de intercomunicación que posibilitan las nuevas tecnología, desarrollando así también su competencia e identidad digital.

El mestre i pedagog Célestin Freinet a mitjans del segle passat ja va començar a cridar l’atenció sobre la necessitat que l’escola estiguera connectada al món que l’envolta i que esta connexió estava propiciada principalment per les noves tecnologies. Quan Freinet es referia a les noves tecnologies evidentment parlava d’aquelles que s’utilitzaven a la seua època, com el correu postal, el telèfon, la ràdio i la impremta. Una de les seues tècniques era la correspondència interescolar, basada en l’enviament mutu de cartes entre diferents centes escolara per compartir experiències i vivències de l’entorn més pròxim. Segons Freinet l’escola no podia mantenir-se tancada en ella mateixa i aferrada a utilitzar metodologies que poc tenen a vore amb el món que envolta al nostre alumnat.


El maestro y pedagogo Célestin Freinet a mediados del siglo pasado ya empezó a llamar la atención sobre la necesidad de que la escuela estuviera conectada al mundo que lo rodea y que esta conexión estaba propiciada principalmente por las nuevas tecnologías. Cuando Freinet se refería a las nuevas tecnologías evidentemente hablaba de aquellas que se utilizaban en su época, como el correo postal, el teléfono, la radio y la imprenta. Una de sus técnicas era la correspondencia interescolar, basada en el envío mutuo de cartas entre diferentes centros escolares para compartir experiencias y vivencias del entorno más próximo. Según Freinet la escuela no podía mantenerse cerrada en sí misma y aferrada a utilizar metodologías que poco tienen que ver con el mundo que rodea a nuestro alumnado.

Però, què faria Freinet si coneguera totes les ferramentes TIC que tenim al nostre abast? Evidentment les utilitzaria com a ferramenta per a desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus alumnes i obrir l’escola al món, intercanviant experiències i coneixements amb altres centres educatius i amb la resta de la societat. Amb la correspondència interescolar Freinet utilitzaria el mail, les videoconferències, els podcasts i tots aquells nous canals de comunicació disponibles amb les noves tecnologies (ara sí que són noves) per a què els seus alumnes pogueren mostrar com són ells, com és el seu entorn, compartir vivències i quines coses són les que volen contar. D’aquesta manera no s’utilitzaria sols el text sinó també les imatges, els podcasts i vídeos que faciliten la comunicació i la comprensió per part de molts alumnes que no tenen desenvolupada la lectoescriptura.

Pero, ¿qué haría Freinet si conociera todas las herramientas TIC que tenemos a nuestro alcance? Evidentemente las utilizaría como herramienta para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos y abrir la escuela al mundo, intercambiando experiencias y conocimientos con otros centros educativos y con el resto de la sociedad. Con la correspondencia interescolar Freinet utilizaría el mail, las videoconferencias, los podcasts y todos aquellos nuevos canales de comunicación disponibles con las nuevas tecnologías (ahora sí que son nuevas) para que sus alumnos pudieran mostrar cómo son ellos, cómo es su entorno, compartir vivencias y qué cosas son las que quieren contar. De este modo no se utilizaría sólo el texto sino también imágenes, podcasts y vídeos que facilitan la comunicación y la comprensión por parte de muchos alumnos que no tienen desarrollada la lectoescritura.

Un altre objectiu és intentar establir nous canals de comunicació entre els centres específics que participen en el projecte i els seus docents, creant un espai col·laboratiu on compartir recursos, metodologies i coneixements. Així mateix, els professionals que participem en el projecte podrem millorar la nostra competència digital i redefinir el nostre PLE aprenent noves ferramentes i recursos que per millorar l'aprenentatge, la comunicació i l'accessibilitat digital del nostre alumnat.

Otro objetivo es intentar establecer nuevos canales de comunicación entre los centros específicos que participan en el proyecto y sus docentes , creando un espacio colaborativo donde compartir recursos , metodologías y conocimientos . Asimismo, los profesionales que participamos en el proyecto podremos mejorar nuestra competencia digital y redefinir nuestro PLE aprendiendo nuevas herramientas y recursos que para mejorar el aprendizaje , la comunicación y la accesibilidad digital de nuestro alumnado .

Amb la col·laboració d’aules de diferents etapes educatives de sis centres d’educació especial aconseguirem el que Freinet haguera somniat, tombar les parets de l’aula i facilitar que el nostre alumnat desenvolupe el seu aprenentatge integre com a membre actiu de la seua societat. La inclusivitat es basa en la conjunció de la comunicació, l'accessibilitat i l'autonomia.

Vos convidem a seguir de prop este viatge que iniciem i a participar amb els vostres comentaris!

Con la colaboración de aulas de diferentes etapas educativas de seis centros de educación especial conseguiremos lo que Freinet hubiera soñado, tumbar las paredes del aula y facilitar que nuestro alumnado desarrolle su aprendizaje integre como miembro activo de la su sociedad. La inclusividad se basa en la conjunción de la comunicación, la accesibilidad y la autonomía.

¡Os invitamos a seguir de cerca este viaje que iniciamos ya participar con vuestros comentarios!



El maestro y pedagogo Célestin Freinet a mediados del siglo pasado ya empezó a llamar la atención sobre la necesidad de que la escuela estuviera conectada al mundo que lo rodea y que esta conexión estaba propiciada principalmente por las nuevas tecnologías . Cuando Freinet se refería a las nuevas tecnologías evidentemente hablaba de aquellas que se utilizaban en su época , como el correo postal, el teléfono , la radio y la imprenta . Una de sus técnicas era la correspondencia interescolar , basada en el envío mutuo de cartas entre diferentes centros escolares para compartir experiencias y vivencias del entorno más próximo. Según Freinet la escuela no podía mantenerse cerrada en sí misma y aferrada a utilizar metodologías que poco tienen que ver con el mundo que rodea a nuestro alumnado .

Pero, ¿qué haría Freinet si conociera todas las herramientas TIC que tenemos a nuestro alcance ? Evidentemente las utilizaría como herramienta para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus alumnos y abrir la escuela al mundo , intercambiando experiencias y conocimientos con otros centros educativos y con el resto de la sociedad . Con la correspondencia interescolar Freinet utilizaría el mail , las videoconferencias , los podcasts y todos aquellos nuevos canales de comunicación disponibles con las nuevas tecnologías (ahora sí que son nuevas ) para que sus alumnos pudieran mostrar cómo son ellos , cómo es su entorno , compartir vivencias y qué cosas son las que quieren contar. De este modo no se utilizaría sólo el texto sino también imágenes, podcasts y vídeos que facilitan la comunicación y la comprensión por parte de muchos alumnos que no tienen desarrollada la lectoescritura.

Otro objetivo es intentar establecer nuevos canales de comunicación entre los centros específicos que participan en el proyecto y sus docentes , creando un espacio colaborativo donde compartir recursos , metodologías y conocimientos . Asimismo, los profesionales que participamos en el proyecto podremos mejorar nuestra competencia digital y redefinir nuestro PLE aprendiendo nuevas herramientas y recursos que para mejorar el aprendizaje , la comunicación y la accesibilidad digital de nuestro alumnado .

Con la colaboración de aulas de diferentes etapas educativas de seis centros de educación especial conseguiremos lo que Freinet hubiera soñado , tumbar las paredes del aula y facilitar que nuestro alumnado desarrolle su aprendizaje integre como miembro activo de la su sociedad. La inclusividad se basa en la conjunción de la comunicación , la accesibilidad y la autonomía.

Os invitamos a seguir de cerca este viaje que iniciamos ya participar con vuestros comentarios !

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada