04 LA VIDEOCONFERÈNCIA


1. OBJECTIUS I CONTINGUTS / OBJETIVOS Y CONTENIDOS

 • Conéixer i treballar la comunicació a distància mitjançant la videoconferència.
 • Aprendre el vocabulari relacionat amb la videoconferència (ordinador, Internet, teclat, ratolí, pantalla, webcam, micròfon, altaveus)
 • Diferenciar i seguir els passos a l'hora d'establir una videoconferència.
 • Aprendre a utilitzar el Hangout de Google.
 • Ser capaços d’establir una conversa mitjançant la videoconferència.

  • Conocer y trabajar la comunicación a distancia mediante la videoconferencia.
  • Aprender el vocabulario relacionado con la videoconferencia (ordenador, Internet, teclado, ratón, pantalla, webcam, micrófono, altavoces)
  • Diferenciar y seguir los pasos a la hora de establecer una videoconferencia.
  • Aprender a utilizar el Hangout de Google.
  • Ser capaces de establecer una conversación mediante la videoconferencia.
2. TEMPORITZACIÓ ACTIVITAT / TEMPORIZACIÓN ACTIVIDAD
Aquesta activitat la desenvoluparem al llarg dels mesos de maig i juny dedicant el temps que la docent crega convenient. Una vegada tancada esta fase les docents poden continuar donar l’opció als pares de continuar les videoconferències amb altres famílies.

Esta actividad la desarrollaremos a lo largo de los meses de mayo y junio dedicando el tiempo que la docente crea conveniente . Una vez cerrada esta fase las docentes pueden continuar dar la opción a los padres de continuar las videoconferencias con otras familias.


ACTIVITAT
ACTIVITAT INICIAL
“Què sabem?”
ACTIVITAT 1
“La videoconferència amb el coordinador”
ACTIVITAT 2
“La videoconferència entre els grups”
ACTIVITAT FINAL
“Què hem aprés?”
SESSIONS
1 o 2
2 o 3
2 o 3
1 o 2
DATES
setmana del 19 al 23 de maig
setmana del 26 de al 30 de maig
setmana del 2 al 6 de juny
setmana del 9 al 13 de juny


3. ACTIVITATS / ACTIVIDADES


3.1 ACTIVITAT INICIAL. “Què sabem?” / ACTIVIDAD INICIAL "¿Qué sabemos?"

Dates / Fechas
Setmana del 19 al 23 de maig. 1 o 2 sessions.
Semana del 19 al 23 de mayo. 1 o 2 sesiones.


Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Valorar mitjançant preguntes què coneixen l'alumnat sobre la videoconferència:
 • Sabeu que és una videoconferència?
 • Heu parlat amb algú per videoconferència alguna volta?
 • Sabeu què és el Skype?
 • Sabeu què és el Hangout?
 • Sabeu què és una webcam?
 • Quines coses no s’han de fer en una videoconferència?

Valorar mediante preguntas que conocen los alumnos sobre la videoconferencia :
 • ¿Sabéis que es una videoconferencia ?
 • ¿Has hablado con alguien por videoconferencia alguna vez ?
 • ¿Sabéis qué es el Skype?
 • ¿Sabéis qué es el Hangout ?
 • ¿Sabéis qué es una webcam?
 • ¿Qué cosas no se deben hacer en una videoconferencia ?Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Enviar per email algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits per publicar-les al blog.
Enviar por email algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos para publicarlas en el blog

Descàrregues / Descargas
Activitat amb pictogrames (valencià)


Actividad con pictogramas (castellano)


3.2 ACTIVITAT 1 “La videoconferència amb el coordinador” / " La videoconferencia con el coordinador "


Dates / fechas
Setmana del 26 de al 30 de maig. 2 o 3 sessions.
Semana del 26 de al 30 de mayo. 2 o 3 sesiones


Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Explicar als alumnes que s’iniciarà una videoconferència de tot el grup amb el coordinador del projecte per a comprovar que les connexions són correctes. Per a realitzar la videoconferència s'utilitzarà els Hangout de Google amb els comptes de gmail creats a través de la pissarra digital perquè tots puguen vore la conversa. S’establirà un horari de connexions per saber quan estaran connectats cada aula. A l’hora de realitzar la videoconferència es tindrà en compte l'hora de connexió marcada al document: HORARIS DE CONNEXIÓ
Explicar a los alumnos que se iniciará una videoconferencia de todo el grupo con el coordinador del proyecto para comprobar que las conexiones son correctas . Para realizar la videoconferencia se utilizará los Hangout de Google con las cuentas de gmail creados a través de la pizarra digital para que todos puedan ver la conversación . Se establecerá un horario de conexiones para saber cuándo estarán conectados cada aula . A la hora de realizar la videoconferencia se tendrá en cuenta la hora de conexión marcada en el documento: HORARIS DE CONEXIÓN

Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Enviar per email o whatsapp algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits i captures de pantalla de les videoconferències per publicar-les al blog.
Enviar por email o whatsapp algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos y capturas de pantalla de las videoconferencias para publicarlas en el blog.3.3 ACTIVITAT 2 “La videoconferència entre els grups” / " La videoconferencia entre los grupos "


Data / fecha
Setmana del 2 al 6 de juny. 2 o 3 sessions.
Semana del 2 al 6 de junio. 2 o 3 sesiones.


Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad

Explicar als alumnes que s’iniciarà una vidoconferència col·lectiva amb els altres grups. Per a la videoconferència xatejar s’utilitzarà el xat del Gmail del grup a través de la pissarra digital perquè tots puguen vore la conversa. S’establirà un horari de connexions per saber quan estaran connectats cada aula. A l’hora de realitzar la videoconferència es tindrà en compte l'hora de connexió marcada al document: HORARIS DE CONNEXIÓ
Explicar a los alumnos que se iniciará una videoconferència colectiva con los otros grupos. Para la videoconferencia chatear utilizará el chat de Gmail del grupo a través de la pizarra digital para que todos puedan ver la conversación. Se establecerá un horario de conexiones para saber cuándo estarán conectados cada aula. A la hora de realizar la videoconferencia se tendrá en cuenta la hora de conexión marcada en el documento: HORARIS DE CONEXIÓN

Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Enviar per email o whatsapp algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits i captures de pantalla de les videoconferències per publicar-les al blog.
Enviar por email o whatsapp algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos y capturas de pantalla de las videoconferencias para publicarlas en el blog.


Activitat opcional / Actividad opcional
Per a la participació del projecte sols cal realitzar una videoonferència entre els grups però seria interessant que els alumnes pogueren realitzar videoconferències entre les aprelles establertes a principi del projecte.
Para la participación del proyecto sólo hay que realizar una videoonferència entre los grupos pero sería interesante que los alumnos pudieran realizar videoconferencias entre las aprelles establecidas a principio del proyecto.


3.4 ACTIVITAT FINAL “Què hem aprés?” / "¿Qué hemos aprendido?"

Data / Fecha
Setmana del 9 al 13 de juny. 1 o 2 sessions.
Semana del 9 al 13 de junio. 1 o 2 sesiones.


Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad

 • Que conten quines coses han aprés a l'hora de realitzar l'activitat.
 • Que comparen amb altres maneres de comunicar-se com el telèfon o el Whatsapp.
 • Que relaten si els ha agradat l’experiència.
 • Repassar les bones pràctiques i normés d’un correcte ús i seguretat en una videoconferència.
 •  Que cuenten qué cosas han aprendido a la hora de realizar la actividad.
 • Que comparen con otras formas de comunicarse como el teléfono o el Whatsapp.
 • Que relaten si les ha gustado la experiencia.
 • Repasar las buenas prácticas y normas de un correcto uso y seguridad en una videoconferencia.

3.5 ACTIVITAT A CASA / ACTIVIDAD EN CASA

Data / fecha
A partir del 13 de juny.
A partir del 13 de junio.

Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Plantejar a les famílies la possibilitat d’intercanviar emails a casa amb alumnes dels altres centres si estan interessades a continuar l’activitat del xat a casa.
Plantear a las familias la posibilidad de intercambiar emails a casa con alumnos de otros centros si están interesadas en continuar la actividad del chat en casa.

4. METODOLOGIA / METODOLOGÍA
Donades les diferències de nivell i de capacitats de l’alumnat cada docent aplicarà aquella metodologia que crega més adient seguint la finalitat de l’activitat i utilitzant els recursos proporcionats o altres propis, valorant la participació activa de l'alumnat i l'adaptabilitat dels recursos a les seues capacitats.

Dadas las diferencias de nivel y de capacidades del alumnado cada docente aplicará aquella metodología que crea más adecuada siguiendo la finalidad de la actividad y utilizando los recursos proporcionados u otros propios, valorando la participación activa del alumnado y la adaptabilidad de los recursos a sus capacidades.

5. RECURSOS


5.1 DESCÀRREGUES / DESCARGAS

Activitat amb pictogrames (valencià)


Actividad con pictogramas (castellano)

5.2 TIC
Servidor de correo:

Webcam i micròfon

Adaptadors i comunicadors


5.4 RECURSOS  WEB

Videotutorial de un Hangout

Videotutorial de com instalar el complement de Hangout
6. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En tractar-se d'una activitat complementària i basada en un currículum funcional i donades les diferents característiques, nivells i capacitats de l'alumnat cada docent avaluarà de manera individual segons el seu propi criteri observant quins objectius, continguts i competències han assolit de manera qualitativa.

Les docents emplenaran un formulari a partir del 14 de juny (s’avisarà per mail) per a què avaluen l'alumnat de manera conjunta així com el plantejament de l'activitat i el seu desenvolupament.

Al tratarse de una actividad complementaria y basada en un currículum funcional y dadas las diferentes características, niveles y capacidades del alumnado cada docente evaluará de forma individual según su propio criterio observando qué objetivos, contenidos y competencias han alcanzado de manera cualitativa.
Las docentes rellenarán un formulario a partir del 14 de junio (se avisará por mail) para que evalúen al alumnado de manera conjunta así como el planteamiento de la actividad y su desarrollo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada