03 EL XAT

Descarrega l'activitat en PDF

1. OBJECTIUS I CONTINGUTS / OBJETIVOS Y CONTENIDOS

 • Conéixer i treballar la comunicació a distància mitjançant el xat.
 • Aprendre el vocabulari relacionat amb el xat (ordinador, Internet, teclat, ratolí, pantalla, missatge, xat, xatejar, emoticona)
 • Diferenciar i seguir els passos a l'hora d'establir un xat.
 • Aprendre a utilitzar el xat de Google.
 • Saber el significat i utilitzar de les emoticones.
 • Ser capaços d’establir una conversa mitjançant el xat
 • Treballar les habilitats sociocomunicatives i expressar sentiments a través d’emoticones.
 • Conéixer les normes bàsiques i bones pràctiques en un xat.
 • Traslladar l’aprenentatge sobre l’ús del xat en un ordinador a l’aplicació mòbil del Whatsapp.
 • Conocer y trabajar la comunicación a distancia mediante el chat .
 • Aprender el vocabulario relacionado con el chat (ordenador, Internet, teclado, ratón, pantalla, mensaje, chat, chatear, emoticono)
 • Diferenciar y seguir los pasos a la hora de establecer un chat.
 • Aprender a utilizar el chat de Google.
 • Saber el significado y utilizar de los emoticonos.
 • Ser capaces de establecer una conversación a través del chat.
 • Trabajar las habilidades socio y expresar sentimientos a través de emoticonos.
 • Conocer las normas básicas y buenas prácticas en un chat.
 • Trasladar el aprendizaje sobre el uso del chat en un ordenador en la aplicación móvil del Whatsapp.


2. TEMPORITZACIÓ ACTIVITAT / TEMPORIZACIÓN ACTIVIDAD

Aquesta activitat la desenvoluparem al llarg dels mesos de febrer i març dedicant el temps que la docent crega convenient. Una vegada tancada esta fase les docents poden continuar que al llarg el curs els alumnes xategen entre ells. Així mateix es pot donar l’opció als pares de continuar el xat amb altres famílies.

Esta actividad la desarrollaremos a lo largo de los meses de febrero y marzo dedicando el tiempo que la docente crea conveniente. Una vez cerrada esta fase las docentes pueden continuar a lo largo del curso los alumnos chatean entre ellos. Asimismo se puede dar la opción a los padres de continuar el chat con otras familias.


ACTIVITAT
ACTIVITAT INICIAL
“Què sabem?”
ACTIVITAT 1
“El xat del grup”
ACTIVITAT 2
“El xat personal”
ACTIVITAT FINAL
“Què hem aprés?”
SESSIONS
1 o 2
2 o 3
2 o 3
1 o 2
DATES
setmana del 24 al 28 de març
setmana del 31 de març al 4 d'abril
setmana del 7 al 11 d'abril
setmana del 14 d'abril fins la 2 de maig


3. ACTIVITATS / ACTIVIDADES


3.1 ACTIVITAT INICIAL. “Què sabem?” / ACTIVIDAD INICIAL "¿Qué sabemos ? "

Dates / Fechas

Setmana del 24 al 28 de març. 1 o 2 sessions
Semana del 24 al 28 de marzo. 1 o 2 sesiones


Desenvolupament de l’activitat

Valorar mitjançant preguntes què coneixen l'alumnat sobre el xat:

 • Sabeu que és un xat?
 • Heu xatejat alguna volta?
 • Sabeu què és el Whatsapp?
 • Quina diferència tenen un xat i un Whatsapp?
 • Sabeu què és una emoticona?
 • Quines coses no s’han de fer en un xat?


Valorar mediante preguntas que conocen los alumnos sobre el chat :
 • ¿Sabéis que es un chat?
 • ¿Has chateado alguna vez?
 • ¿Sabéis qué es el Whatsapp?
 • ¿Qué diferencia tienen un chat y un Whatsapp?
  ¿Sabéis qué es un emoticono?
 • ¿Qué cosas no se deben hacer en un chat?
 


Registre de l’activitat / Registro de la actividad

Enviar per email algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits per publicar-les al blog.
Enviar por email algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos para publicarlas en el blog.
Descàrregues
Activitat amb pictogrames (valencià)

Actividad con pictogramas (castellano)

Carpeta ZIP amb pictogrames utilitzats

3.2 ACTIVITAT 1 “El xat del grup” / ACTIVIDAD 1 "El chat del grupo "

Dates / Fechas
Setmana del 31 de març al 4 d'abril. 2 o 3 sessions.
Semana del 31 de marzo al 4 de abril. 2 o 3 sesiones

Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Explicar als alumnes que s’iniciarà un xat col·lectiu amb els altres grups. Per a xatejar s’utilitzarà el xat del Gmail del grup a través de la pissarra digital perquè tots puguen vore la conversa. S’establirà un horari de connexions per saber quan estaran connectats cada aula. A l’hora de xatejar es tindràn en compte aquests punts:
 • Seguir aquest horari de connexió dels diferents grups. HORARIS DE CONNEXIÓ
 • Per a aquell alumnat que no té la lectoescriptura desenvolupada es poden utilitzar les emoticones propis del xat de Gmail o també adjuntar imatges i pictogrames al mateix xat.
Per a treballar el significat de les emoticones i la seua relació amb els sentiments i expressions humanes podeu utilitzar aquest document on s’explica cada significat. Al final hi ha una graella buida on l’alumnat pot relacionar amb les emoticones retallades posant-les on cal segons cada sentiment.

Explicar a los alumnos que se iniciará un chat colectivo con los otros grupos. Para chatear utilizará el chat de Gmail del grupo a través de la pizarra digital para que todos puedan ver la conversación. Se establecerá un horario de conexiones para saber cuándo estarán conectados cada aula. A la hora de chatear se tendrán en cuenta estos puntos:
 

Seguir este horario de conexión de los diferentes grupos. HORARIOS DE CONEXIÓN
Para aquellos alumnos que no tiene la lectoescritura desarrollada se pueden utilizar los emoticonos propios del chat de Gmail o también adjuntar imágenes y pictogramas al mismo chat.

Para trabajar el significado de los emoticonos y su relación con los sentimientos y expresiones humanas puede utilizar este documento se explica cada significado. Al final hay una parrilla vacía donde el alumnado puede relacionarse con los emoticonos recortes poniéndolas donde hay según cada sentimiento.


Descàrregues
Activitat d’emoticones (valencià)

Actividad de emoticonos (castellano)

Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Enviar per email o whatsapp algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits i captures de pantalla dels emails per publicar-les al blog.
Enviar por email o whatsapp algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos y capturas de pantalla de los emails para publicarlas en el blog.

Activitat opcional / actividad opcional
Per a la participació del projecte sols cal realitzar un xat amb el grup que es desitge però si es vol continuar xatejant entre les aules al llarg del curs.
Para la participación del proyecto sólo hay que realizar un chat con el grupo que se desee pero si se quiere continuar chateando entre las aulas a lo largo del curso.

3.3 ACTIVITAT 2 “El xat personal” / ACTIVIDAD 2 "El chat personal"

Data / fecha
Setmana del 24 al 28 de març. 2 o 3 sessions.
Semana del 24 al 28 de marzo. 2 o 3 sesiones.

Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Continuarem les parelles d’alumnes que es van enviar cartes personals i mails per a que xategen junts.
Seguint el calendari de connexió de cada aula que cada docent acorde amb l’altra docent quins alumnes podran xatejar segons l’hora i dia. Encara que l’altre alumne no estiga connectat es pot enviar un missatge a través del xat del Gmail que més endavant podrà llegir i contestar.

Treballar les normes bàsiques a seguir en un xat.
BONES PRÀCTIQUES EN UN XAT
1. Saluda quan comences a xatejar amb algú
2. Si tens algun dubte o veus alguna cosa estranya en el xat parla amb els teus pares.
3. No dónes les teues dades personals (nom, telèfon, adreça...) en un xat..
4. No escrigues tot en majúscules perquè simbolitza cridar en veu alta.
 5. No insultes ni molestes a  ningú en un xat. Sigues educat.
6. Escriu correctament.
7. No quedes mai amb un desconegut en un xat perquè pot fer-te mal.
8. Despedeix-te quan acabes de xatejar

Continuaremos las parejas de alumnos que se enviaron cartas personales y mails para que chatean juntos. Siguiendo el calendario de conexión de cada aula que cada docente acorde con la otra docente que alumnos podrán chatear según la hora y día . Aunque el otro alumno no esté conectado se puede enviar un mensaje a través del chat de Gmail que más adelante podrá leer y contestar.

Trabajar las normas básicas a seguir en un chat.

BUENAS PRÁCTICAS EN UN MENSAJE
 1. Saluda cuando empiezas a chatear con alguien.
 2. Si tienes alguna duda o ves algo raro en el chat habla con tus padres.
 3. No des tus datos personales (nombre, teléfono, dirección...) en un chat.
 4. No escribas todo en mayúsculas porque simboliza gritar en voz alta.
 5. No insultes ni molestas a nadie en un chat. Sé educado.
 6. Escribe correctamente.
 7. No quedes nunca con un desconocido en un chat porque puede hacerte daño.
 8. Despidete cuando acabes de chatear.


Descàrregues.
Bones pràctiques en un xat(valencià)

Buenas prácticas en un chat (castellano)

Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Per a la participació del projecte sols cal realitzar una conversa per xat.  Enviar per email algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits.

Para la participación del proyecto sólo hay que realizar una conversación por chat. Enviar por email algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos.

Activitat opcional / Actividad opcional
Per a la participació del projecte sols cal realitzar una conversa per xat però seria interessant que els alumnes continuaren enviant-se emails i afegint contactes d’altres centres per a xatejar. Les docents poden consultar el document on apareixen els emails dels alumnes de cada centre i coordinar-se amb una altra docent per fer noves parelles.

Para la participación del proyecto sólo hay que realizar una conversación por chat pero sería interesante que los alumnos continuaron enviándose emails y añadiendo contactos de otros centros para chatear . Las docentes pueden consultar el documento donde aparecen los emails de los alumnos de cada centro y coordinarse con otra docente para hacer nuevas parejas.


3.4 ACTIVITAT FINAL “Què hem aprés?” / ACTIVIDAD FINAL" ¿Qué hemos aprendido ? "

Data / fecha
Setmana del 14 d'abril fins la 2 de maig. 1 o 2 sessions.
Semana del 14 de abril hasta el 2 de mayo. 1 o 2 sesiones.

Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Seria interessant que els alumnes tingueren accés al compte de correu electrònic en un ordinador a l’aula per a que puguen revisar si s’ha rebut algun missatge al xat.
 • Que conten quines coses han aprés i han parlat dels altres companys a través del xat.
 • Que relaten si els ha agradat l’experiència.
 • Repassar les bones pràctiques i normés d’un correcte ús i seguretat en un xat.
Sería interesante que los alumnos tuvieran acceso a la cuenta de correo electrónico en un ordenador en el aula para que puedan revisar si se ha recibido algún mensaje en el chat.
 • Que cuentan qué cosas han aprendido y han hablado de los otros compañeros a través del chat.
 • Que relatan si les ha gustado la experiencia.
 •  Repasar las buenas prácticas y normas de un correcto uso y seguridad en un chat.
3.5 ACTIVITAT A CASA / ACTIVIDAD EN CASA

Data / Fecha
A partir del 14 d’abril.
A partir del 14 de abril.

Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Plantejar a les famílies la possibilitat d’intercanviar emails a casa amb alumnes dels altres centres si estan interessades a continuar l’activitat del xat a casa.
Plantear a las familias la posibilidad de intercambiar emails a casa con alumnos de otros centros si están interesadas en continuar la actividad del chat en casa.

4. METODOLOGIA / METODOLOGÍA
Donades les diferències de nivell i de capacitats de l’alumnat cada docent aplicarà aquella metodologia que crega més adient seguint la finalitat de l’activitat i utilitzant els recursos proporcionats o altres propis, valorant la participació activa de l'alumnat i l'adaptabilitat dels recursos a les seues capacitats.
Dadas las diferencias de nivel y de capacidades del alumnado cada docente aplicará aquella metodología que crea más adecuada siguiendo la finalidad de la actividad y utilizando los recursos proporcionados u otros propios, valorando la participación activa del alumnado y la adaptabilidad de los recursos a sus capacidades. 


5. RECURSOS

5.1 DESCÀRREGUES / DESCARGAS

Activitat amb pictogrames (valencià)

Actividad con pictogramas (castellano)

Carpeta ZIP amb pictogrames utilitzats

Activitat d’emoticones (valencià)

Actividad de emoticonos (castellano)

Bones pràctiques en un xat(valencià)

Buenas prácticas en un chat (castellano)

5.2 TIC
Servidor de correo:


Editor pictogràfic:

Adaptadors i comunicadors

5.4 RECURSOS  WEB


6. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En tractar-se d'una activitat complementària i basada en un currículum funcional i donades les diferents característiques, nivells i capacitats de l'alumnat cada docent avaluarà de manera individual segons el seu propi criteri observant quins objectius, continguts i competències han assolit de manera qualitativa.
Les docents emplenaran un formulari a partir del 2 de maig (s’avisarà per mail) per a què avaluen l'alumnat de manera conjunta així com el plantejament de l'activitat i el seu desenvolupament.

Al tratarse de una actividad complementaria y basada en un currículum funcional y dadas las diferentes características, niveles y capacidades del alumnado cada docente evaluará de forma individual según su propio criterio observando qué objetivos, contenidos y competencias han alcanzado de manera cualitativa.
Las docentes rellenarán un formulario a partir del 2 de mayo (se avisará por mail) para que evalúen al alumnado de manera conjunta así como el planteamiento de la actividad y su desarrollo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada