02 EL EMAIL

Descarrega l'activitat en PDF

1. OBJECTIUS I CONTINGUTS / OBJETIVOS Y CONTENIDOS
 • Conéixer i treballar la comunicació a distància mitjançant correu electrònic.
 • Aprendre el vocabulari relacionat amb una email (ordinador, Internet, teclat, ratolí, pantalla, missatge, arrova, assumpte, enviar, adreça electrònica, adjuntar arxiu)
 • Diferenciar i seguir els passos a l'hora d'enviar un email.
 • Redactar i enviar un model de email (destinatari, assumpte, salutació, cos central, acomiadament)
 • Aprendre a crear un compte de correu electrònic (Gmail)
 • Conéixer les bones pràctiques i normes bàsiques per a un bon ús i seguretat en Internet.
 • Saber realitzar una presentació personal per escrit (descripció personal, on viu, gustos i preferències...)
 • Conocer y trabajar la comunicación a distancia mediante correo electrónico.
 • Aprender el vocabulario relacionado con una email (ordenador, Internet, teclado, ratón, pantalla, mensaje, arroba, asunto, enviar, correo electrónico, adjuntar archivo)
 • Diferenciar y seguir los pasos a la hora de enviar un email.
 • Redactar y enviar un modelo de email (destinatario, asunto, saludo, cuerpo central, despido)
 • Aprender a crear una cuenta de correo electrónico (Gmail)
 • Conocer las buenas prácticas y normas básicas para un buen uso y seguridad en Internet.
 • Saber realizar una presentación personal por escrito (descripción personal, donde vive, gustos y preferencias ...)


2. TEMPORITZACIÓ ACTIVITAT / TEMPORIZACIÓN ACTIVIDAD
Aquesta activitat la desenvoluparem al llarg del mes de gener dedicant el temps que la docent crega convenient. Una vegada tancada esta fase les docents poden continuar mantenint enviaments de emails al llarg el curs entre els alumnes i els grups. Així mateix es pot donar l’opció als pares de continuar els enviaments amb altres famílies.

Esta actividad la desarrollaremos a lo largo del mes de enero dedicando el tiempo que la docente crea conveniente. Una vez cerrada esta fase las docentes pueden seguir manteniendo envíos de emails a lo largo del curso entre los alumnos y los grupos. Asimismo se puede dar la opción a los padres de continuar los envíos con otras familias.

ACTIVITAT
ACTIVITAT INICIAL
“Què sabem?”
ACTIVITAT 1
“El email del grup”
ACTIVITAT 2
“El email personal”
ACTIVITAT 3
“Bones pràctiques en Internet”
ACTIVITAT FINAL
“Què hem aprés?”
SESSIONS
1 o 2
2 o 3
2 o 3
2 o 3
1 o 2
DATES
setmana del 7 al 17 de gener
setmana del 20 al 24 de gener
setmana del 27 al 31 de gener
setmana del 3 al 7 de febrer
setmana del 10 al 14 de febrer


3. ACTIVITATS / ACTIVIDADES


3.1 ACTIVITAT INICIAL. “Què sabem?” / ACTIVIDAD INICIAL. "¿Qué sabemos?"
Dates / fechas
Setmana del 7 al 17 de gener. 1 o 2 sessions
Semana del 7 al 17 de enero. 1 o 2 sesiones  
Desenvolupament de l’activitat
Valorar mitjançant preguntes què coneixen l'alumnat sobre els correus electrònics:
 • Sabeu que és un correu electrònic o email?
 • Teniu vosaltres o els vostres pares algun compte de correu electrònic?
 • Heu enviat alguna vegada algun correu electrònic?
 • Sabeu què és l’adreça personal del mail? Quines parts té?
 • Què és l’arrova?
 • Quines parts té un email?
 • Quines pàgines webs per enviar email coneixeu?
 • Heu adjuntat alguna volta un arxiu?

Valorar mediante preguntas que conocen los alumnos sobre los correos electrónicos:
 • ¿Sabéis que es un correo electrónico o email? 
 • ¿Tienes usted o sus padres alguna cuenta de correo electrónico? 
 • ¿Has enviado alguna vez algún correo electrónico? 
 • ¿Sabéis que es la dirección personal del mail? ¿Qué partes tiene?
 • ¿Qué es la arroba?
 • ¿Qué partes tiene un email? 
 • ¿Qué páginas webs para enviar email conoce? 
 • ¿Has adjuntado alguna vez un archivo?
Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Enviar per email algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits per publicar-les al blog.
Enviar por email algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos para publicarlas en el blog.  
Descàrregues / Descargas
Activitat amb pictogrames (valencià)
Actividad con pictogramas (valenciano)  

Actividad con pictogramas (castellano)
Carpeta ZIP amb pictogrames utilitzats / Carpeta ZIP con pictogramas utilizados


3.2 ACTIVITAT 1 “El email del grup” / ACTIVIDAD 1 "El email del grupo "
Dates / Fechas
Setmana del 20 al 24 de gener. 2 o 3 sessions
Semana del 20 al 24 de enero. 2 o 3 sesiones
Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Explicar als alumnes que enviarem emails a altres aules d’altres centres valencians per continuar coneixent-los. Primer enviarem un correu electrònic conjunt de tot el grup per a la resta dels cinc centres presentant-se  i preguntar coses als altres centres sobre les seues poblacions o les activitats que han fet com a grup.

Es pot passar als alumnes la plantilla buida que trobareu als recursos per a imprimir-la i que emplenen abans a mà per tindre clares les parts del email.

 
Explicar a los alumnos que enviaremos emails a otras aulas de otros centros valencianos para continuar conociéndolos . Primero enviaremos un correo electrónico conjunto de todo el grupo para el resto de los cinco centros presentándose y preguntar cosas a los otros centros sobre sus poblaciones o las actividades que han hecho como grupo .
Se puede pasar a los alumnos la plantilla vacía que encontrará en los recursos para imprimirla y que rellenan antes a mano para tener claras las partes de email.

Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Per a la participació del projecte sols cal enviar el primer email de grup. Enviar per email o whatsapp algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits i captures de pantalla dels emails per publicar-les al blog.
Para la participación del proyecto sólo hay que enviar el primer email de grupo . Enviar por email o Whatsapp algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos y capturas de pantalla de los emails para publicarlas en el blog .
Activitat opcional / Actividad opcional
Per a la participació del projecte sols cal enviar el primer correu electrònic de grup però si es vol continuar enviant emails entre les aules al llarg del curs.
Para la participación del proyecto sólo es necesario enviar el primer correo electrónico de grupo pero si se quiere continuar enviando emails entre las aulas a lo largo del curso  
3.3 ACTIVITAT 2 “El email personal” / ACTIVIDAD 2 "El email personal"
Data / Fechas
Setmana del 27 al 31 de gener. 2 o 3 sessions.
Semana del 27 al 31 de enero. 2 o 3 sesiones.
Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Continuarem les parelles d’alumnes que es van enviar cartes personals. Més endavant, si l’activitat agrada als alumnes es podrà fer més parelles diferents si la docent ho troba convenient. Els explicarem que tindran un "amic de email" i que intercanviaran emails.
Cada docent inclourà els emails dels alumnes en la graella d’este document de Google Drive: https://docs.google.com/document/d/1SopyDIBHP_Lxk9IjfiDlW_nXl3jmexoZqREGB5djqek/edit

 • Treballar el vocabulari relacionat amb el correu electrònic.
 • Aprendre a crear un compte de correu electrònic amb Gmail.
 • Redactaran al email amb text, amb pictogrames o imatges segons nivell presentant-se personalment i contant allò que vulguen sobre ells mateixos i el seu entorn.
 • Seria convenient afegir un arxiu d’imatge de l’alumne o alumna que escriu.
 • L'activitat és totalment flexible adaptant-se a les capacitats de l'alumnat, tant en els continguts com a la possibilitat d'ampliar a més d'un el nombre d'amics de email segons consideren les docents.
Continuaremos las parejas de alumnos que se enviaron cartas personales. Más adelante, si la actividad gusta a los alumnos se podrá hacer más parejas diferentes si la docente lo considera conveniente. Les explicaremos que tendrán un "amigo de email" y que intercambiarán emails.
Cada docente incluirá los emails de los alumnos en la parrilla de este documento de Google Drive : https://docs.google.com/document/d/1SopyDIBHP_Lxk9IjfiDlW_nXl3jmexoZqREGB5djqek/edit
 • Trabajar el vocabulario relacionado con el correo electrónico.
 • Aprender a crear una cuenta de correo electrónico con Gmail.
 • Redactarán el email con texto, con pictogramas o imágenes según nivel presentándose personalmente y contando lo que quieran sobre ellos mismos y su entorno.
  Sería conveniente añadir un archivo de imagen del alumno o alumna que escribe.
 • La actividad es totalmente flexible adaptándose a las capacidades del alumnado, tanto en los contenidos como a la posibilidad de ampliar a más de uno el número de amigos de email según consideran las docentes.
Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Per a la participació del projecte sols cal enviar el primer email personal.  Enviar per email algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits i imatges de les cartes per publicar-les al blog.
Para la participación del proyecto sólo hay que enviar el primer email personal. Enviar por email algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos e imágenes de las cartas para publicarlas en el blog.
Activitat opcional:
Per a la participació del projecte sols cal enviar el primer email personal però seria interessant que els alumnes continuaren enviant-se emails i afegint contactes d’altres centres. Les docents poden consultar el document on apareixen els emails dels alumnes de cada centre i coordinar-se amb una altra docent per fer noves parelles.
Para la participación del proyecto sólo hay que enviar el primer email personal pero sería interesante que los alumnos continuaron enviándose emails y añadiendo contactos de otros centros. Las docentes pueden consultar el documento donde aparecen los emails de los alumnos de cada centro y coordinarse con otra docente para hacer nuevas parejas.


3.4 ACTIVITAT 3 “Bones pràctiques en Internet” / ACTIVIDAD 3 " Buenas prácticas en Internet"
Data / Fecha
Setmana del 03 al 07 de febrer. 1 o 2 sessions
Semana del 03 al 07 de febrero. 1 o 2 sesiones
Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Explicar quines són les claus i normes fonamentals per a navegar per Internet de manera segura i quines son les bones pràctiques que han de seguir per a no tindre cap problema.
Explicar aquest decàleg de bones pràctiques:

 1. No dónes les teues dades personals (nom, telèfon, adreça...) per Internet.
 2. Si tens algun dubte o veus alguna cosa estranya per Internet parla amb els teus pares.
 3. Has de tindre el teu ordinador molt ben cuidat, amb un antivirus instal·lat.
 4. No has d'obrir mai el correu brossa o spam, elimina'l. És publicitat.
 5. Fes un bon ús d'Internet sense discutir amb ningú, ni fer-te passar per algú. Sigues educat o educada.
 6. No et fies dels desconeguts encara que vulga parèixer que és amic o amiga teua.
 7. No quedes mai amb un desconegut ja que pot fer-te mal.
 8. No insultes ni molestes a  ningú per Internet. A més açò es pot denunciar.
 9. No et fies dels regals ni de les gangues.
 10. Espai amb les coses que et descarregues ja que poden portar virus que trencarien el teu ordinador o t'espiarien.
Explicar cuáles son las claves y normas fundamentales para navegar por Internet de forma segura y cuáles son las buenas prácticas que deben seguir para no tener ningún problema.
Explicar este decálogo de buenas prácticas:
 1. No des tus datos personales (nombre, teléfono, dirección...) por Internet.
 2. Si tienes alguna duda o ves algo extraño por Internet habla con tus padres.
 3. Tienes que tener tu ordenador muy bien cuidado, con un antivirus instalado.
 4. No abrir nunca el correo basura o spam, elimínalo. Es publicidad.
 5. Haz un buen uso de Internet sin discutir con nadie, ni hacerte pasar por alguien. Sé educado o educada.
 6. No te fíes de los desconocidos aunque quiera parecer que es amigo tuya.
 7. No quedes nunca con un desconocido ya que puede hacerte daño.
 8. No insultes ni molestas a nadie por Internet. Además esto se puede denunciar.
 9. No te fíes de los regalos ni las gangas.
 10. Cuidado con las cosas que te descargas ya que pueden llevar virus que romperían tu ordenador o te espirarían.
Descàrregues.
Decàleg de bones pràctiques amb pictogrames (valencià)


Decálogo de buenas prácticas con pictogramas (castellano)
Recursos.
Vídeo Pantallas amigas. “Las 10 claves para usar Internet con seguridad”
https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g

Guía de los alumnos. plan de prevención del ciberacoso y promoción de la navegación segura en centros escolares. Junta de castilla y León.
Uso adecuado del correo electrónico3.5 ACTIVITAT FINAL “Què hem aprés?” / ACTIVIDAD FINAL "¿Qué hemos aprendido?"
Data / Fecha
Setmana del 10 al 14 de febrer. 1 o 2 sessions.
Semana del 10 al 14 de febrero. 1 o 2 sesiones.
Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Seria interessant que els alumnes tingueren accés al compte de correu electrònic en un ordinador a l’aula per a que puguen revisar si s’ha rebut correu o per si volen accedir al seu propi correu electrònic.

 1. Fer lectura conjunta dels emails de grup.
 2. Es poden penjar les imatges i emails impresos dels altres grups a un tauló amb el nom dels centres i la població. 
 3. Parlar sobre els emails dels altres centres i els emails personals dels altres alumnes i preguntar-los sobre les coses que han aprés a través dels correus electrònics.
 4. Repassar les bones pràctiques i normés d’un correcte ús i seguretat d’Internet.

Sería interesante que los alumnos tuvieran acceso a la cuenta de correo electrónico en un ordenador en el aula para que puedan revisar si se ha recibido correo o por si quieren acceder a su propio correo electrónico.  
 1. Hacer lectura conjunta de los emails de grupo. 
 2. Se pueden colgar imágenes y emails impresos de los otros grupos en un tablón con el nombre de los centros y la población. 
 3. Hablar sobre los emails de otros centros y los emails personales de los demás alumnos y preguntarles sobre las cosas que han aprendido a través de los correos electrónicos. 
 4. Repasar las buenas prácticas y normas de un correcto uso y seguridad de Internet.
3.6 ACTIVITAT A CASA / ACTIVIDAD EN CASA
Data / Fecha
A partir del 14 de febrer.
A partir del 14 de febrero.  
Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Plantejar a les famílies la possibilitat d’intercanviar emails a casa amb alumnes dels altres centres si estan interessades en continuar l’activitat a casa. Es passarà un full informatiu explicant l'activitat i amb el email personal i clau del seu fill/a.
Plantear a las familias la posibilidad de intercambiar emails a casa con alumnos de otros centros si están interesadas en continuar la actividad en casa. Se pasará una hoja informativa explicando la actividad y con el email personal y clave de su hijo/a.  
4. METODOLOGIA / METODOLOGÍA
Donades les diferències de nivell i de capacitats de l’alumnat cada docent aplicarà aquella metodologia que crega més adient seguint la finalitat de l’activitat i utilitzant els recursos proporcionats o altres propis, valorant la participació activa de l'alumnat i l'adaptabilitat dels recursos a les seues capacitats.
Dadas las diferencias de nivel y de capacidades del alumnado cada docente aplicará aquella metodología que crea más adecuada siguiendo la finalidad de la actividad y utilizando los recursos proporcionados u otros propios, valorando la participación activa del alumnado y la adaptabilidad de los recursos a sus capacidades

5. RECURSOS


5.1 DESCÀRREGUES / DESCARGAS
Explicació activitat
Descarrega PDF
Activitat amb pictogrames (valencià)
Actividad con pictogramas (castellano)
Decàleg de bones pràctiques amb pictogrames (valencià)
Decálogo de buenas prácticas con pictogramas (castellano)
Carpeta ZIP amb pictogrames utilitzats


5.2 TIC
Servidor de correo:
Editor pictogràfic:
Adaptadors i comunicadors


5.4 RECURSOS  WEB

6. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En tractar-se d'una activitat complementària i basada en un currículum funcional i donades les diferents característiques, nivells i capacitats de l'alumnat cada docent avaluarà de manera individual segons el seu propi criteri observant quins objectius, continguts i competències han assolit de manera qualitativa.

Les docents emplenaran un formulari a partir del 14 de febrer (s’avisarà per mail) per a què avaluen l'alumnat de manera conjunta així com el plantejament de l'activitat i el seu desenvolupament.


Al tratarse de una actividad complementaria y basada en un currículum funcional y dadas las diferentes características, niveles y capacidades del alumnado cada docente evaluará de forma individual según su propio criterio observando qué objetivos, contenidos y competencias han alcanzado de manera cualitativa.

Las docentes rellenarán un formulario a partir del 14 de febrero (se avisará por mail) para que evalúen al alumnado de manera conjunta así como el planteamiento de la actividad y su desarrollo.