OBJECTIUS DEL PROJECTEOBJECTIUS CAP A L'ALUMNAT / OBJETIVOS HACIA EL ALUMNADO • Posar en contacte alumnes de diferents centres d’educació especial per a desenvolupar habilitats sociopersonals, obrir el seu cercle d’amistat i millorar la seua autoestima.
 • Millorar les destreses comunicatives d’alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Desenvolupar la competència digital dels alumnes amb l’ús de les TIC treballant nous alfabetismes.
 • Ensenyar les diferents vies i ferramentes de comunicació a distància que possibiliten les noves tecnologies i aquelles més tradicionals.
 • Fer que l’alumnat desenvolupe la seua identitat digital i definisca el seu PLE (Entorn Personal d’ Aprenentatge)
 • Facilitar l’accessibilitat als alumnes amb discapacitat a l’accés a les TIC
 • Aprendre a navegar per Internet de manera segura i conéixer els límits establerts.
 • Millorar la lectoescriptura als alumnes que la tinguen desenvolupada.
 • Millorar la lectura pictogràfica de l’alumnat amb el qual es treballa mitjançant SAAC (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació)
 • Permetre una continuïtat del projecte a l’entorn familiar a través del blog, implicant a les famílies i permeten que els alumnes assenten allò que han assolit.
 • Donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual mostrant les seues habilitats sociopersonals, comunicatives i digitals.  • Poner en contacto a alumnos de diferentes centros de educación especial para desarrollar habilidades sociopersonales, abrir su círculo de amistad y mejorar su autoestima.
  • Mejorar las destrezas comunicativas de alumnos con necesidades educativas especiales.
  • Desarrollar la competencia digital de los alumnos con el uso de las TIC trabajando nuevos alfabetismos.
  • Enseñar las diferentes vías y herramientas de comunicación a distancia que posibilitan las nuevas tecnologías y aquellas más tradicionales.
  • Hacer que el alumnado desarrolle su identidad digital y defina su PLE (Entorno Personal de Aprendizaje)
  • Facilitar la accesibilidad a los alumnos con discapacidad en el acceso a las TIC
  • Aprender a navegar por Internet de forma segura y conocer los límites establecidos.
  • Mejorar la lectoescritura a los alumnos que la tengan desarrollada.
  • Mejorar la lectura pictográfica del alumnado con el que se trabaja mediante SAAC (Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación)
  • Permitir una continuidad del proyecto en el entorno familiar a través del blog, implicando a las familias y permiten que los alumnos sientan lo que han logrado.
  • Dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual mostrando sus habilidades sociopersonales, comunicativas y digitales.


  OBJECTIUS CAP ALS PROFESSIONALS I CENTRES EDUCATIUS QUE PARTICIPEN AL PROJECTE 
  OBJETIVOS PARA LOS PROFESIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 


 • Connectar professionals dels diferents centres específics per compartir recursos, experiències i coneixements.
 • Conèixer noves ferramentes TIC, millorar la competència digital desenvolupant el seu PLE.
 • Desenvolupar altres metodologies didàctiques per a educació especial fonamentades en un currículum funcional.
 • Establir una xarxa i nous canals de comunicació entre docents i centres que una vegada acabat el projecte puga continuar.
 • Establir nous canals de comunicació amb les famílies
 • Tombar les parets de l’aula i donar visibilitat als alumnes i a la feina que es realitza als centres específics.
 • Aprofitar els recursos tecnològics existents als centres i, en cas de sorgir una necessitat, sol·licitar-ne un de nou.

 • Conectar profesionales de los diferentes centros específicos para compartir recursos, experiencias y conocimientos. 
 • Conocer nuevas herramientas TIC, mejorar la competencia digital desarrollando su PLE. Desarrollar otras metodologías didácticas para educación especial fundamentadas en un curriculum funcional. 
 • Establecer una red y nuevos canales de comunicación entre docentes y centros que una vez acabado el proyecto pueda continuar. 
 • Establecer nuevos canales de comunicación con las familias 
 • Girar las paredes del aula y dar visibilidad a los alumnos y el trabajo que se realiza en los centros específicos. Aprovechar los recursos tecnológicos existentes en los centros y, en caso de surgir una necesidad, solicitar uno nuevo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada