01 LA CARTA

1. OBJECTIUS I CONTINGUTS / OBJETIVOS Y CONTENIDOS
 • Conéixer i treballar la comunicació a distància mitjançant correu postal.
 • Aprendre el vocabulari relacionat amb una carta (sobre, segell, estanc, bústia, destinatari, remitent, codi postal, correus, carter)
 • Diferenciar i seguir els passos a l'hora d'enviar una carta.
 • Redactar una model de carta (població, data, lloc, salutació, cos central, acomiadament, postdata)
 • Aprendre a redactar text amb un editor de text i imprimir la carta.
 • Saber realitzar una presentació personal per escrit (descripció personal, on viu, gustos i preferències...)
 • Conocer y trabajar la comunicación a distancia mediante correo postal. 
 • Aprender el vocabulario relacionado con una carta (sobre, sello, estanco, buzón, destinatario, remitente, código postal, correos, cartero) 
 • Diferenciar y seguir los pasos a la hora de enviar una carta. 
 • Redactar una modelo de carta (población, fecha, lugar, saludo, cuerpo central, despido, posdata) 
 • Aprender a redactar texto con un editor de texto e imprimir la carta. 
 • Saber realizar una presentación personal por escrito (descripción personal, donde vive, gustos y preferencias ...)


2. TEMPORITZACIÓ ACTIVITAT / TEMPORIZACIÓN ACTIVIDAD

Aquesta activitat la desenvoluparem al llarg del mes de novembre dedicant el temps que la docent crega convenient. Una vegada tancada esta fase les docents poden continuar mantenint la correspondència al llarg el curs entre els alumnes i els grups. Així mateix es pot donar l’opció als pares de continuar la correspondència amb altres famílies. 
Esta actividad la desarrollaremos a lo largo del mes de noviembre dedicando el tiempo que la docente crea conveniente. Una vez cerrada esta fase las docentes pueden seguir manteniendo la correspondencia a lo largo del curso entre los alumnos y los grupos. Asimismo se puede dar la opción a los padres de continuar la correspondencia con otras familias.


ACTIVITAT
ACTIVITAT INICIAL
“Què sabem?”
ACTIVITAT 1
“La carta del grup”
ACTIVITAT 2
“La carta personal”
ACTIVITAT FINAL
“Què hem aprés?”
SESSIONS
1 o 2
2 o 3
2 o 3
1 o 2
DATES
setmana del 25 al 29 de novembre
setmana del 2 al 6 de desembre
setmana del 9 al 13 de desembre
setmana del 16 al 20 de desembre

3. ACTIVITATS

3.1 ACTIVITAT INICIAL. “Què sabem?” /ACTIVIDAD INICIAL. "¿Qué sabemos?"

Dates/ Fechas
Setmana del 25 al 29 de novembre. 1 o 2 sessions 
Semana del 25 al 29 de noviembre. 1 o 2 sesiones  


Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Valorar mitjançant preguntes què coneixen l'alumnat sobre la correspondència per carta ordinària:
 • Heu enviat alguna vegada alguna carta?
 • Per a què serveix un segell?
 • Sabeu on es compren els segells?
 • On s'envien les cartes?
 • Quines parts té una carta?
 • Qui s'encarrega de distribuir la correspondència?
 • Com es diu la persona encarregada de portar les cartes a casa?
Valorar mediante preguntas que conocen los alumnos sobre la correspondencia por carta ordinaria: 
 • ¿Has enviado alguna vez alguna carta? 
 • ¿Para qué sirve un sello? 
 • ¿Sabéis donde se compran los sellos? 
 • ¿Dónde se envían las cartas? 
 • ¿Qué partes tiene una carta? 
 • ¿Quién se encarga de distribuir la correspondencia? 
 • ¿Cómo se llama la persona encargada de llevar las cartas a casa?  
Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Enviar per correu algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits. 
Enviar por correo algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos.
 

Recursos
Descarregar annexos / Descargar anexos

3.2 ACTIVITAT 1 “La carta del grup” / ACTIVIDAD 1 "La carta del grupo"
Dates/ Fechas
Setmana del 2 al 6 de desembre. 2 o 3 sessions
Semana del 2 al 6 de diciembre. 2 o 3 sesiones

Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Explicar als alumnes que enviarem cartes a altres centres valencians per conéixer on viuen i què fan. Primer enviarem una carta conjunta de tot el grup per a la resta dels cinc centres presentant-se: d'on som, qui som, què fem... 
 • El format és lliure: a mà, amb editor de text, amb imatges, pictogrames… 
 • Seria interessant afegir a la carta una foto del grup.
 • Es pot fer amb els alumnes una bústia de cartró per a l'aula per a què comproven si hi ha correspondència ells mateixos.
 • Es pot plantejar com a activitat, si hi ha disponibilitat, anar a a l’oficina correus o a una bústia propera a tirar les cartes, i també anar a un estanc a comprar segells.
Explicar a los alumnos que enviaremos cartas a otros centros valencianos para conocer dónde viven y qué hacen. Primero enviaremos una carta conjunta de todo el grupo para el resto de los cinco centros presentándose : de dónde somos, quiénes somos, qué hacemos ...
 • El formato es libre: a mano, con editor de texto, con imágenes, pictogramas ...
 • Sería interesante añadir a la carta una foto del grupo.
 • Se puede hacer con los alumnos un buzón de cartón para el aula para que comprueben si hay correspondencia ellos mismos.
 • Se puede plantear como actividad, si hay disponibilidad, ir a la oficina correos o a un buzón cercana a tirar las cartas, y también ir a un estanco a comprar sellos.
Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Per a la participació del projecte sols cal enviar la primera carta de grup. Enviar per correu algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits i imatges de les cartes.
Para la participación del proyecto sólo hay que enviar la primera carta de grupo. Enviar por correo algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos e imágenes de las cartas. 
Activitat opcional / Actividad opcional
Per a la participació del projecte sols cal enviar la primera carta de grup però si es vol continuar enviant correspondència entre les aules, les docents poden continuar enviant al llarg del curs altres cartes, i fins i tot postals de la localitat o paquets amb objectes fets o trobats a la zona pels alumnes.
Para la participación del proyecto sólo hay que enviar la primera carta de grupo pero si se quiere continuar enviando correspondencia entre las aulas, las docentes pueden continuar enviando a lo largo del curso otras cartas, e incluso postales de la localidad o paquetes con objetos hechos o encontrados en la zona por los alumnos.
 
Recursos
Descarregar annexos. Descargar anexos
  Adreces centres / Direcciones centros
Alumnes d'Ester Soler
CEE Enric Valor Avenida DEL GRAU, 85 46700 Gandia Alumnes de Carmen Beamonte
CEE Ruiz Jiménez Avda. MEDITERRÁNEO, S/N 46011 València Alumnes d'Inés Ots i Laura Gómez
CEE Alberto Tortajada Camino Creueta-Pont de Palis s/n 46680 Algemesí Alumnes de Lídia Peñarroja
CEE Sebastián Burgos C/ Alquería de Benimasot, 17 46017 Valencia Alumnes d'Aida Benavent i Rosana Aznar
CEE Pla de la Mesquita Carretera Genovés s/n km 0,5 46800 Xàtiva Alumnes d'Inma Conca
CEE Vall Blanca Partida Solana s/n poligon 6 46870 Ontinyent

3.3 ACTIVITAT 2 “La carta personal” / ACTIVIDAD 2 “La carta personal”
Dates /Fechas
Setmana del 9 al 13 de desembre. 2 o 3 sessions.
Semana del 9 al 13 de diciembre. 2 o 3 sesiones.

Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Assignarem per parelles a alumnes de diferents centres segons característiques i capacitats. Els explicarem que tindran un "amic de carta" i que intercanviaran correspondència.
 • Treballar el vocabulari relacionat amb el correu.
 • Redactaran la carta a mà, amb editor de text, amb pictogrames o imatges segons nivell presentant-se personalment i contant allò que vulguen sobre ells mateixos i el seu entorn.
 • Seria convenient afegir imatge de l’alumne que escriu.
 • L'activitat és totalment flexible adaptant-se a les capacitats de l'alumnat, tant en els continguts com a la possibilitat d'ampliar a més d'un el nombre d'amics de carta.
 • Es pot plantejar com a activitat, si hi ha disponibilitat, anar a l’oficina correus o a una bústia propera a tirar les cartes, i també anar a un estanc a comprar segells.

Asignaremos por parejas a alumnos de diferentes centros según características y capacidades. Les explicaremos que tendrán un " amigo de carta" y que intercambiarán correspondencia.
 • Trabajar el vocabulario relacionado con el correo.
 • Redactarán la carta a mano, con editor de texto, con pictogramas o imágenes según nivel presentándose personalmente y contando lo que quieran sobre ellos mismos y su entorno.
 • Sería conveniente añadir imagen del alumno que escribe .
 • La actividad es totalmente flexible adaptándose a las capacidades del alumnado , tanto en los contenidos como a la posibilidad de ampliar a más de uno el número de amigos de carta.
 • Se puede plantear como actividad, si hay disponibilidad , ir a la oficina correos o a un buzón cercana a tirar las cartas, y también ir a un estanco a comprar sellos.
 Registre de l’activitat / Registro de la actividad
Per a la participació del projecte sols cal enviar la primera carta personal. Enviar per correu algunes fotografies dels alumnes treballant l’activitat amb els recursos oferits i imatges de les cartes.
Para la participación del proyecto sólo hay que enviar la primera carta personal . Enviar por correo algunas fotografías de los alumnos trabajando la actividad con los recursos ofrecidos e imágenes de las cartas.
 
Activitat opcional / Actividad opcional
Per a la participació del projecte sols cal enviar la primera carta de grup però si es vol continuar enviant correspondència entre els alumnes, les docents poden continuar l'activitat al llarg del curs.
Per a nivells més avançats es pot treballar també l'estructura de la carta formal a més de la personal.
Para la participación del proyecto sólo hay que enviar la primera carta de grupo pero si se quiere continuar enviando correspondencia entre los alumnos, las docentes pueden continuar la actividad lo largo del curso.
Para niveles más avanzados se puede trabajar también la estructura de la carta formal además de la personal.


3.4 ACTIVITAT FINAL “Què hem après?” / ACTIVIDAD FINAL "¿Qué hemos aprendido?"
Dates / Fechas
Setmana del 16 al 20 de desembre . 1 o 2 sessions
 
Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Quan arriben les cartes dels altres centres deixar-les a la bústia de l’aula si heu fet una o bé enviar a un encarregat a arreplegar-les al vedell o a direcció.
 • Fer lectura conjunta de les cartes de grup i repartir a cada alumne la seua carta personal. 
 • Es poden penjar les imatges i cartes dels altres grups a un tauló amb el nom dels centres i la població.
 • Parlar sobre les cartes dels altres centres i les cartes personals dels altres alumnes i preguntar-los sobre les coses que han aprés a través de les cartes.
Cuando llegan las cartas de los otros centros dejarlas en el buzón del aula si ha hecho una o enviar a un encargado a recogerlas al ternero o dirección.
 • Hacer lectura conjunta de las cartas de grupo y repartir a cada alumno su carta personal.
 • Se pueden colgar imágenes y cartas de los otros grupos en un tablón con el nombre de los centros y la población.
 • Hablar sobre las cartas de los otros centros y las cartas personales de los demás alumnos y preguntarles sobre las cosas que han aprendido a través de las cartas.

3.5 ACTIVITAT A CASA / ACTIVIDAD EN CASA
Dates / Fechas
A partir del 20 de desembre.
A partir del 20 de diciembre. 
  Desenvolupament de l’activitat / Desarrollo de la actividad
Plantejar a les famílies la possibilitat d’intercanviar correspondència a casa amb alumnes dels altres centres si estan interessades en continuar l’activitat a casa. Es passarà un full informatiu explicant l'activitat i per a què donen l'autorització per intercanviar l'adreça amb altres pares.
Plantear a las familias la posibilidad de intercambiar correspondencia en casa con alumnos de otros centros si están interesadas en continuar la actividad en casa. Se pasará una hoja informativa explicando la actividad y para que den la autorización para intercambiar la dirección con otros padres.
 

4. METODOLOGIA

Donades les diferències de nivell i de capacitats de l’alumnat cada docent aplicarà aquella metodologia que crega més adient seguint la finalitat de l’activitat i utilizant els recursos proporcionats o altres propis, valorant la participació activa de l'alumnat i l'adaptabilitat dels recursos a les seues capacitats.
Dadas las diferencias de nivel y de capacidades del alumnado cada docente aplicará aquella metodología que crea más adecuada siguiendo la finalidad de la actividad y utilizando los recursos proporcionados u otros propios, valorando la participación activa del alumnado y la adaptabilidad de los recursos a sus capacidades. 

5. RECURSOS

5.1 DESCÀRREGUES / DESCARGAS

Explicació activitat / Explicación actividad
Descarregar PDF / descargar PDF

Activitat amb pictogrames (valencià)
Descarregar en OpenOffice
Descarregar en PDF
Actividades con pictogramas (castellano)
Descargar en OpenOffice
Descargar en PDF

Carpeta ZIP amb pictogrames utilitzats / Carpeta ZIP con pictogramas utilizados
Descarregar carpeta ZIP

5.2 TIC
Editors de text: 
Editor pictogràfic / Editores de texto

Adaptadors / adaptadores

Comunicadors / Comunicadores
 
 5.3 WEB


6. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Al tractar-se d'una activitat complementària i basada en un currículum funcional i donades les diferents característiques, nivells i capacitats de l'alumnat cada docent avaluarà de manera individual segons el seu propi criteri observant quins objectius, continguts i competències han assolit de manera qualitativa.
Les docents emplenaran este formulari a partir del 20 de desembre (s’avisarà per mail) per a què avaluen l'alumnat de manera conjunta així com el plantejament de l'activitat i el seu desenvolupament.

Al final del formulari hi haurà un apartat de proposta de millora de l’activitat.

Al tratarse de una actividad complementaria y basada en un currículum funcional y dadas las diferentes características, niveles y capacidades del alumnado cada docente evaluará de forma individual según su propio criterio observando qué objetivos, contenidos y competencias han alcanzado de manera cualitativa.

Las docentes cumplimentarán este formulario a partir del 20 de diciembre (se avisará por mail) para que evalúen al alumnado de manera conjunta así como el planteamiento de la actividad y su desarrollo.

Al final del formulario habrá un apartado de propuesta de mejora de la actividad.

Cap comentari: