dissabte, 28 de desembre de 2013

Els alumnes del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva van a correus a enviar les seues cartes personals

Els alumnes i les alumnes del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva ens mostren amb aquestes fotos com han anat a l'oficina de correus de Xàtiva per a comprar els segells necessaris per les seves cartes personals i com les han tirat a una bústia.
Los alumnos del CEE Pla de la Mezquita de Xàtiva nos muestran con estas fotos como han ido a la oficina de correos de Xàtiva para comprar los sellos necesarios para sus cartas personales y cómo las han tirado a un buzón. 

Ara a esperar que arriben als seus destinataris i després rebre la contestació. Estem segur que d'ací eixiran grans amistats i qui sap si alguna cosa més... ;)
Gran feina han fet els socarrats!

Ahora a esperar que lleguen a sus destinatarios y luego recibir la contestación. Estamos seguro que de aquí saldrán grandes amistades y quién sabe si algo más ...;)
¡Gran trabajo han hecho "els socarrats"!

dimecres, 18 de desembre de 2013

Els i les alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent preparen les cartes personals.

Els i les alumnes d'Inma Conca del CEE VAll Blanca d'Ontinyent volen compartir amb tots vosaltres com han estat treballant les cartes individuals. Una volta enviada la carta de tot el grup els i les alumnes han sigut emparellats amb un o una altra alumna dels altres centres per a que s'intercanvien cartes entre els dos.

Abans de començar a redactar estes cartes personals els i les alumnes d'Inma han estat investigant on es troba cada centre a la província de València en el Google Maps. Fins i tot han calculat les distàncies!!!

Los alumnos de Inma Conca del CEE Vall Blanca de Ontinyent quieren compartir con todos vosotros como han estado trabajando las cartas individuales . Una vez enviada la carta de todo el grupo los alumnos han sido emparejados con uno o otra alumna de los otros centros para que se intercambian cartas entre los dos .

Antes de empezar a redactar estas cartas personales los alumnos de Inma han estado investigando dónde se encuentra cada centro en la provincia de Valencia en el Google Maps. ¡Incluso han calculado las distancias!
 


Una volta han vist on estaven els altres centres i on estava l'alumne a qui li havien d'escriure han passat a redactar cadascú la seua pròpia carta personal.
Una vez han visto donde estaban los otros centros y donde estaba el alumno al que le debían escribir han pasado a redactar cada uno su propia carta personal.
Ací podeu vore la meravellosa carta personal de Carla realitzada amb pictogrames d'Arasaac que ha preparat per a enviar per correu. Un gran exemple que la comunicació sempre és possible!
Aquí podéis ver la maravillosa carta personal de Carla realizada con pictogramas de ARASAAC que ha preparado para enviar por correo. ¡Un gran ejemplo de que la comunicación siempre es posible!


A més han rebut ja les cartes de grup dels altres centres i han estat llegint-les entre tots. Han aprés molt sobre els altres grups, qui són, on es troben i com són.
Además han recibido ya las cartas de grupo de los otros centros y han estado leyendo entre todos . Han aprendido mucho sobre los otros grupos, quienes son, dónde se encuentran y cómo son.


Finalment han imprés les seues cartes personals i les han enviat amb els seus sobres amb els nom personalitzats per als seus companys de carta. Ara a esperar a que arriben les cartes dels altres centres!
Finalmente han impreso sus cartas personales y las han enviado con sus sobres con los nombre personalizados para sus compañeros de carta . ¡Ahora a esperar a que lleguen las cartas de los otros centros!


Enhorabona als i les alumnes del CEE Vall Blanca per tota la feina de recerca que han fet. Segur que han aprés molt!
¡Enhorabuena a los alumnos del CEE Vall Blanca por todo el trabajo de investigación que han hecho. Seguro que han aprendido mucho!

dimarts, 17 de desembre de 2013

Los alumnos del CEE Ruiz Jiménez echan las cartas en un buzón

Tots els alumnes i les alumnes que han participat del projecte de Correspondència Interescolar han après tot el vocabulari relacionat amb el correu postal i els passos per poder enviar una carta. 

Todos los alumnos y alumnas que han participado del proyecto de Correspondencia Interescolar han aprendido todo el vocabulario relacionado con el correo postal y los pasos para poder enviar una carta.


Els alumnes i les alumnes del CEE Ruiz Jiménez ens mostren amb aquestes fotos com han anat a comprar a un estanc els segells necessaris per les seves cartes i com les han fet fora a una bústia.
Los alumnos y alumnas del CEE Ruiz Jiménez nos muestran con estas fotos cómo han ido a comprar a un estanco los sellos necesarios para sus cartas y cómo las han echado a un buzón.


Estem segurs que ha estat una gran experiència per als alumnes del CEE Ruiz Jiménez sortir pels carrers de València a enviar les seves cartes. ¡La escola també està al carrer! 
Estamos seguros que ha sido una gran experiencia para los alumnos y alumnas del CEE Ruiz Jiménez salir por las calles de Valencia a enviar sus cartas. ¡La escuela también está en la calle!divendres, 13 de desembre de 2013

Las cartas de presentación de grupo de CEE Ruiz Jiménez

El grup d'alumnes del CEE Ruiz Jiménez ens mostren com han estat treballant les cartes tant a mà com amb ordinador.
El grupo de alumnos del CEE Ruiz Jiménez nos muestran cómo han estado trabajando las cartas tanto a mano como con ordenador.


dijous, 12 de desembre de 2013

Les cartes de presentació de grup de CEE Pla de la Mesquita


Els i les alumnes del CEE Vall Pla de la Mesquita  de Xàtiva ens mostren en estes fotos com han preparat les cartes i han anat tots a una bústia del seu poble a tirar les cartes. 
Ací els podeu vore preparant la presentació del grup.
Los alumnos del CEE Vall Pla de la Mezquita de Xàtiva nos muestran en estas fotos como han preparado las cartas y han ido todos a un buzón de su pueblo a echar las cartas.
Aquí se pueden ver preparando la presentación del grupo 

En esta foto podem vore a una alumna mirant com són les diferents parts d'una carta.
En esta foto podemos ver a una alumna mirando como son las diferentes partes de una carta.En estes fotos podeu vore com han acudit a Xàtiva a una bústia molt bonica.
En estas fotos se puede ver cómo han acudido a Xàtiva a un buzón muy bonita. 
Enhorabona! Ara a esperar a rebre les respostes!
¡Enhorabuena! ¡Ahora a esperar a recibir las respuestas!

dimecres, 11 de desembre de 2013

Les cartes de presentació de grup de CEE Vall Blanca

El projecte de Correspondència Interescolar ja està en marcha!

Els i les alumnes del CEE Vall Blanca d'Ontinyent ens mostren en estes fotos tot el procés que han fet per a preparar les cartes de presentació del seu grup del PQPI per a enviar als  grups d'alumnes dels altres centres.

El primer que van fer és aprendre vocabulari relacionat amb el correu postal amb tot este material que van dur a l'aula.

El proyecto de Correspondencia Interescolar ya está en marcha!

Los alumnos del CEE Vall Blanca de Ontinyent nos muestran en estas fotos todo el proceso que han hecho para preparar las cartas de presentación de su grupo del PCPI para enviar a los grupos de alumnos de los otros centros.

Lo primero que hicieron es aprender vocabulario relacionado con el correo postal con todo este material que llevaron al aula.Després Carla es va encarregar de comprar els segells en un estanc d'Ontinyent.
Después Carla se encargó de comprar los sellos en un estanco de Ontinyent.
 

A l'aula van preparar la carta del grup tots junts amb l'Open Office.
En el aula prepararon la carta del grupo todos juntos con el Open Office.

Ací podeu llegir-la:
Aquí podéis leerla:


També la van adaptar amb pictogrames.
También la adaptaron con pictogramas.Després la van llegir per comprovar que estava tot correcte.
Después la leyeron para comprobar que estaba todo correcto.

Van introduir les cartes als sobres i van escriure a la part de davant l'adreça dels centres on les enviaríem.
Introdujeron las cartas en los sobres y escribir en la parte de delante la dirección de los centros donde las enviaríamos.

Després van escriure el remitent a la part de darrere del sobre.
Luego escribir el remitente en la parte de atrás del sobre.

Finalment van posar els segells.
Finalmente pusieron los sellos.
 

Ara estan esperant a rebre ja les cartes dels altres centres amb la bústia que han instal·lat a la seua aula.
Ahora están esperando a recibir ya las cartas de los otros centros con el buzón que han instalado en su aula.

Genial! A veure quantes cartes reben!
Enhorabona alumnes del Vall Blanca per tota la feina que heu fet!
Genial ! A ver cuántas cartas reciben!
Enhorabuena alumnos del Valle Blanca por todo el trabajo que ha hecho!

diumenge, 27 d’octubre de 2013

Comencem el projecte de "Correspondència Interescolar"

HOLA MÓN


CORRESPONDÈNCIA INTERESCOLAR és un projecte col·laboratiu en el que alumnes amb necessitats educatives especials de diferents centres d’educació especial valencians podran conéixer-se, comunicar-se i connectar-se entre ells a través de les TIC. L’objectiu fonamental del projecte és que els alumnes desenvolupen habilitats comunicatives y sociopersonals a través dels diferents mitjans d’intercomunicació que possibiliten les noves tecnologies, desenvolupant així també la seua competència i identitat digital.


El mestre i pedagog Célestin Freinet a mitjans del segle passat ja va començar a cridar l’atenció sobre la necessitat que l’escola estiguera connectada al món que l’envolta i que esta connexió estava propiciada principalment per les noves tecnologies. Quan Freinet es referia a les noves tecnologies evidentment parlava d’aquelles que s’utilitzaven a la seua època, com el correu postal, el telèfon, la ràdio i la impremta. Una de les seues tècniques era la correspondència interescolar, basada en l’enviament mutu de cartes entre diferents centes escolara per compartir experiències i vivències de l’entorn més pròxim. Segons Freinet l’escola no podia mantenir-se tancada en ella mateixa i aferrada a utilitzar metodologies que poc tenen a vore amb el món que envolta al nostre alumnat.

Però, què faria Freinet si coneguera totes les ferramentes TIC que tenim al nostre abast? Evidentment les utilitzaria com a ferramenta per a desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus alumnes i obrir l’escola al món, intercanviant experiències i coneixements amb altres centres educatius i amb la resta de la societat. Amb la correspondència interescolar Freinet utilitzaria el mail, les videoconferències, els podcasts i tots aquells nous canals de comunicació disponibles amb les noves tecnologies (ara sí que són noves) per a què els seus alumnes pogueren mostrar com són ells, com és el seu entorn, compartir vivències i quines coses són les que volen contar. D’aquesta manera no s’utilitzaria sols el text sinó també les imatges, els podcasts i vídeos que faciliten la comunicació i la comprensió per part de molts alumnes que no tenen desenvolupada la lectoescriptura.


Un altre objectiu és intentar establir nous canals de comunicació entre els centres específics que participen en el projecte i els seus docents, creant un espai col·laboratiu on compartir recursos, metodologies i coneixements. Així mateix, els professionals que participem en el projecte podrem millorar la nostra competència digital i redefinir el nostre PLE aprenent noves ferramentes i recursos que per millorar l'aprenentatge, la comunicació i l'accessibilitat digital del nostre alumnat.

Amb la col·laboració d’aules de diferents etapes educatives de sis centres d’educació especial aconseguirem el que Freinet haguera somniat, tombar les parets de l’aula i facilitar que el nostre alumnat desenvolupe el seu aprenentatge integre com a membre actiu de la seua societat. La inclusivitat es basa en la conjunció de la comunicació, l'accessibilitat i l'autonomia.

Vos convidem a seguir de prop este viatge que iniciem i a participar amb els vostres comentaris!